Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Září 2023

25. – 29. 9. 2023 – Za chalupou na poli, vyrostly nám brambory

Konec září patří k polním sklizním, a tak i děti v MŠ se učily poznat a pojmenovat druhy polních plodin. Ví, co je potřeba k jejích sklizni. Mnoho dětí vyprávělo i svoje zážitky například z vybírání brambor. Děti si některé plodiny donesly a mohly tak celý týden zkoumat jejich vlastnosti (zrakem, hmatem). Při společné výtvarné práci si děti opět užily prožitkové tvoření, mohly malovat pomocí hračky (traktůrku) nebo si zkusit tisknout bramborovým razítkem. Děti si zdokonalovaly jemnou motoriku ruky, když stříhaly a vymalovávaly mrkve, u čehož si procvičily také geometrické tvary. S hotovými výrobky si mohly následně pohrát a představovat si tak, jak sklízí mrkvičky z pole do košíku. Během pohybových chvilek byla procvičena hrubá stránka těla. Děti si připomněly pravidla štafety, kdy na rychlost sbíraly a počítaly brambory. Naučili jsme se také pohybovou básničku na podzimní témata a protáhli si těla zdravotními cviky u pohádkového cvičení znázorňující příběh O veliké řepě. Pohádku si děti zopakovaly během maňáskového divadla, kdy doplňovaly řeč jednotlivých postaviček a naučily se posloupnost děje. Seznámili jsme se s novou písničkou Jak chutnají brambory, u které si děti zdokonalily rytmizaci pomocí hry na tělo.  

Výtvarní práce – správné držení nůžek a štětce, lepení

Prožitkové učení při společných pracích – malování hračkou (traktůrkem), otisky brambor

 

Aktivity s hotovými výrobky – ,,sklizeň mrví z pole do košíku“ – rozvoj představivosti a fantazie

 

Environmentální práce s polními plodinami – popis, vlastnosti,…

Pohybové hry s procvičením předmatematických schopností

Volná tvorba 

18. – 22. 9. 2023 – Skáče, skáče vrabeček, v zobáčku má drobeček 

Léto se pomalu blíží ke svému konci a to je čas, kdy se stěhovaví ptáci začnou houfovat a společně odlétají do teplých krajin. Právě v tomto období se děti seznamují s názvy, popisem a životem ptáků přezimujících a stěhovavých. Děti si vystřihly a vodovými barvami vymalovaly hlavu sovičky, seznámily se s netradičním materiálem (peří, pečící košíčky), který použily k jejímu dotvoření. U společné práce – větev pro sovičku, procvičily jemnou motoriku rukou díky vytrhávání a lepení krepového papíru (mozaika). Při čtení příběhu – E. Petiška O poslední vlaštovce byla procvičena pozornost dětí, rozvíjena slovní zásoba a tvoření jednoduchých vět při vypravování obsahu textu. U nácviku podzimní písně ,, Do školky “ vyhledávaly děti rýmy v textu, procvičily rytmizaci slov s využitím hry na tělo a překonávaly ostych při sólovém zpěvu. Při didaktických hrách si děti procvičily číselnou řadu (1-10), určovaly množství (více, méně, stejně, o kolik), barvy (základní i vedlejší), zrakovou paměť a prostorové vztahy. Podle pokynů učitelky napodobovaly pohyb a zvuk různých ptáků při pohybových hrách. Ptáky jsme pozorovali a určovali i při pobytu venku.

Výtvarné a pracovní činnosti (stříhání, malování, lepení)

   

 

 

 

Didaktické a pohybové hry při řízené činnosti

Konstruktivní hry

11. – 15. 9. 2023 – Babička zahrádku má, kytičky si natrhá 

Děti si tento týden upevňovaly poznatky o květinách, které nyní kvetou. Naučily se výtvarně ztvárnit květinu a osvojily si tvůrčí postupy ve výtvarně pracovní činnosti při společné práci. Při těchto aktivitách se děti učí spolupracovat ve skupině. Formou prožitkového učení děti pracují s přírodninou a vnímají pomocí smyslů (zrak, čich, hmat). Učí se poznávat a pojmenovávat podzimní květiny a také jejich jednotlivé části (kořen, stonek, listy, květ). Ví, co květiny potřebují k životu. Přiřazovali jsme květinám také barvy a procvičili předmatematické schopnosti (počítání do 10, prostorová orientace).  Vzpomněli jsme si na děj z pohádky O šípkové Růžence a celou pohádku děti odvyprávěly podle správné posloupnosti. Květiny jsme pozorovali na obrázcích, ale více všechny ohromovaly živé květiny ze zahrádek. Naučili jsme se pohybovou básničku Slunečnice a hráli jsme hudebně pohybovou hru Uvíjíme věneček. Stále trávíme dostatek času na zahradě MŠ, kde děti procvičují a zdokonalují především svoji hrubou motoriku. 

Výtvarná práce – Slunečnice (správné držení štětce, grafomotorické prvky – kruh, rovná čára, zobání, malování podle předlohy)

 

 

Práce u stolečku (předmatematické schopnosti, logické myšlení, rozvoj jemné motoriky)

Společná práce – Květina ,,Vonivka“ a ,,Barevka“ (Prožitkévé učení při práci s přírodninou)

 

Pohybové aktivity na zahradě MŠ

4. – 8. 9. 2023 – Já jsem kluk a ty jsi holka, čeká na nás naše školka

A máme tu opět září a s ním začátek nového školního roku. Po letních prázdninách se znovu potkáváme plní očekávání a natěšení na svoje kamarády.
První týden je vždy zaměřen na adaptaci ,rozvíjení pěkných kamarádských vztahů, začlenění nových dětí ze třídy Opiček. Děti se seznámily s pravidly a režimem třídy, připomněly si základní společenské a hygienické návyky. Kladli jsme důraz na vzájemné půjčování hráček a jejich pečlivé uklízení na svá místa. Své zážitky z letních prázdnin děti výtvarně ztvárnily tuší, špejlí a pastelkami, zde rozvíjely svoji představivost, fantazii. Seznámily se s přivítací básničkou Haló, haló pojďte sem, procvičily si rytmizaci slov s využitím “hry na tělo “ při nácviku písně Zpívejme si, zpívejme.
Zpestřením tohoto týdne bylo kouzelnické představení pana Jiřího Krejčí, který naší MŠ navštívil již několikrát a jeho vystoupení mělo u dětí vždy velký úspěch.

Výtvarná práce na téma Prázdniny:

 

Pohybové činnosti:

Volná činnosti dětí:

Kouzelnické vystoupení: