Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Projektové dny v MŠ

Projektový den v MŠ 24. 1. 2022

V pondělí 24. 1. 2022 proběhl poslední projektový den s tématem Stavíme potravinové mosty, který byl založený na environmentálním vzdělávání. V rámci realizace byla využita stavebnice ITriangle. Děti byly seznámeny s různými druhy mostů, které ve skupinkách také postavily ze stavebnice. Děti si vyzkoušely nové metody vědeckého zkoumání.  Pracovaly přesně podle návodu. Když každá skupinka vytvořila svůj most, následně děti přišly na to, že mosty mohou spojit v jeden veliký dohromady, což se dětem nakonec povedlo. Naučily se pracovat v souvislostech, podpořili se u nich mezipředmětové vazby, osvojily si dovednosti a návyky technického vzdělávání a vytvořily si pozitivní vztah k technice. 

 

 

                                   projektový den v MŠ 21.1. 2022

Pátek 21.1. 2022 byl jedním z  dalších projektových dnů v MŠ. Tematický celek cílil na environmentální vzdělávání dětí. Téma „Třídíme odpady“ byl připraven ve spolupráci s odborníkem z praxe, jehož záměrem byla společná výuka a plánování. Realizované aktivity vedly děti k přijetí hodnot a k jednání nezbytných pro ochranu a péči o životní prostředí. Děti během projektu využívaly znalosti se zacházením s odpady. Oživily si programování a trasování, odpad svážely pomocí autíček. Děti tak zábavnou formou získaly nové poznatky o třídění odpadu. Prostřednictvím ekologických projektů se děti dostávají do těsné blízkosti přírody.

Díky interaktivní tabuli v MŠ můžeme snadněji pojmenovávat, třídit a popisovat, rozvíjet nenásilným způsobem myšlení

Recyklace je velmi záslužnou činností, která vede opět do výroby – procvičeno prostřednictvím tabletu

 

                               

Nově jsme vyzkoušeli aplikaci Quiver – 3D Coloring App, kde si mohly děti své omalovánky  prohlédnout v animovaném 3D světě.

Děti měly příležitost opět vyzkoušet trasování pro autíčko, zároveň procvičily prostorovou orientaci

                                                            Projektový den v MŠ 18.1. 2022   

Dne 18.1. 2022 jsme si v MŠ zpestřili dopoledne projektovým dnem, který byl zaměřen jako podpora na polytechnické vzdělávání dětí. Projektový den Objevujeme krásy přírody, pro nás připravil odborník z praxe, který výuku nejen vedl, ale zároveň poskytoval dětem rady a zpětnou vazbu. V rámci realizace projektového dne byla využita Tibetská mísa. Seznámili jsme se s jejími zvuky, účinky a využitím. Prakticky si děti vyzkoušely některé experimenty a hrátky se zvukem. Při drobných pokusech jsem využívali moderní digitální technologie. Osvojili jsme si správné návyky v myšlení a obohatili se o nové metody a formy práce. Jsme rádi, že můžeme nadále zvyšovat kvalitu vzdělávání dětí.

  

                                                             Projektový den v MŠ 10.1. 2022

V pondělí 10.1. 2022 se v naší MŠ uskutečnil další připravovaný projektový den, který byl zaměřen na polytechnické vzdělávání dětí. V projektu Vytváříme konstruktivní hračky, jsme rozvíjeli oblast jemné motoriky, manuální a tvořivé schopnosti dítěte. Projektový den proběhl ve spolupráci proškoleného lektora. Úkolem dětí bylo složit papírový kelímek. Děti skládaly dle pokynů a kreslených návodů, kde byl zakreslen postup – krok, po kroku. Výsledného tvaru děti dosáhly poskládáním jednoho listu papíru. Děti jsme tak cíleně vedli k trpělivosti, přesnosti a hlavně pracovat v souvislostech. Na závěr si děti svoje kelímky vybarvily.

                                                                            Projektový den v MŠ 5.1. 2022

Dne 5.1. 2022 se uskutečnila další realizace projektové výuky v naší MŠ, která byla cíleně zaměřena jako podpora podnikavosti a logického myšlení. Malujeme vodou, bylo další zajímavé téma, kde děti za spolupráce kvalifikovaného odborníka usilovaly o vytvoření pozitivního vztahu k přírodě – vodě. Téma voda se ukázalo jako lákavé a velice zajímavé. Děti se věnovaly experimentům s vodou, vyzkoušely si míchat barvy. Prostřednictvím poznávacích pokusů jsme propojili přírodovědné poznatky a kreativitu.

  

                                                         

                                                                            Projektový den v MŠ 13.12. 2021

V pondělí 13.12. proběhl v MŠ  projektový den – Zabráníme nehodě, který navazoval na téma Plánujeme trasu autíčku. Děti si prostřednictvím tabletu zopakovaly prvky z dopravní výchovy a určovaly značky. Také si děti opět mohly zkusit práci s programovatelnými autíčky a vytvářet pro ně různé trasy, kdy se snažily dostat z jednoho bodu do dalšího a přitom nenarazit do ostatních autíček.  (procvičena pravá, levá strana, barvy, orientace v prostoru, představivost)

                                                                Mikulášská nadílka v MŠ

Naše MŠ pořádá pro děti řadu kulturních akcí, jednou z nich je i Mikulášská nadílka. Děti se v pátek 3.12. 2021 dočkaly Mikuláše, kterému krásné zazpívaly a odrecitovaly vše, co se pro něj naučily a dostaly bohatou nadílku, z které se radovaly. Zbytek dne probíhal zábavnou formou čertovského dovádění – skákání v pytlích, tancování a hry. 

                                                                             Projektový den v MŠ 29.11. 2021

V pondělí 29.11.2021 proběhl  projektový den – Stavíme mrakodrapy. Děti si mohly vyzkoušet práci se stavebnici ITriangle. Při projektovém dnu měly děti za úkol postavit co největší mrakodrap, který odolá zátěžové zkoušce. Během aktivity se děti dozvěděly, z čeho se mrakodrapy staví a vzájemně si řekly, jaké mrakodrapy znají. Děti si vyzkoušely týmovou práci a  svoji roli ve skupině. Děti si vyzkoušely nové metody vědeckého zkoumání. Naučily se pracovat v souvislostech, osvojily si dovednosti technického vzdělávání. 

                                                                             Projektový den v MŠ 15.11. 2021

15.11.2021 proběhl projektový den s názvem Máme rádi bubliny. Na začátku děti přemýšlely o vzduchu a koloběhu vodu. Když děti přišly na to, že vzduch můžeme zachytit v bublině, mohl si každý vytvořit svoji konstrukci bublifuku. K tomu děti využívaly 3D pero. Dále bylo potřeba namíchat směs k výrobě bublin a už se mohlo začít s pokusem. Děti použily svoje vyrobené bublifuky a foukaly bubliny různých velikostí. Děti se radovaly z výsledku celé práce. V průběhu všichni vytvářeli i grafomotorické pracovní listy a nakonec si společně zkusili pohybovou básničku Bublina. Během projektového dne děti rozvíjely tvořivé  a samostatné myšlení. Také rozvíjely svou fantazii, trpělivost a jemnou motoriku.

 

                                   DIVADELNÍ  PŘEDSTAVENÍ  V  MŠ

Naše mateřská škola pokračovala v pondělí 18.10. 2021 v projektu Celé Česko čte dětem, které se realizuje na spoustu projektů a kampaní na podporu šíření myšlenky o důležitosti čtení dětem. V rámci projektu nás navštívilo maňáskové divadlo Úsměv s pohádkou O koťátku, které zapomnělo mňoukat.

                                                      

 

 

                                                              1.  Projektový den 11.10. 2021

V pondělí 11.10. 2021 jsme úspěšně v naší MŠ odstartovali první projektový den – Plánujeme trasu autíčku. Získali jsme tak nové poznatky z dopravy. Zkusili jsme si složit programovatelná autíčka, osvojit si jednoduchá programování, naplánovat a sestavit trasu, kde jsme zároveň procvičili pravo – levostrannou orientaci.

 

                                                           

Naše MŠ se zapojila ve čtvrtek 14. 10. 2021  do celostátního projektu Celé Česko čte dětem. Podporujeme tak u dětí čtenářskou gramotnost a zájem o knihy. Pozvání do naší MŠ přijala paní učitelka Marie Horová, která nám četla ze známé knihy od Ondřeje Sekory – Ferda Mravenec. Aby děti čtení knížek vnímaly jako smysluplné a hlavně zábavné, využili jsme četbu jako inspiraci k výtvarným aktivitám.

 

CO JE NOVÉHO?

Na konci září jsme se společně začali věnovat polytechnické výchově, která děti učí osvojovat si praktické dovednosti s nářadím, s přírodními materiály a děti mají možnost si osahat nové věci. Všechna práce dětí je pod dozorem a provádí se s dopomocí.

První polytechnická společná dlouhodobá práce – domeček ze dřeva:

-seznámení o bezpečnosti práce s kladivem, dřevem a hřebíky

-zatloukaní hřebíků do dřeva