Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Říjen 2023

23. – 27. 10. 2023 – Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku 

Podzim v přírodě začal barevně kouzlit, tak jsme se jím inspirovali a prožili experimentální týden plný barev.

Děti si každý den osvojovaly základní i doplňkové barvy a také jejich odstíny. Okrajově jsme si připomněli i geometrické tvary. Vše probíhalo formou pokusů a netradičních výtvarných technik. Posilovali jsme dětské přirozené poznávací city, jako je zvídavost a radost z objevování a děti se snažily samy zkoumat a experimentovat s barvami. U toho byla rozvíjena i tvořivost a estetické vnímání.

Každý den probíhaly ve třídě pokusy (míchání barev různými způsoby, reakce barev s jinými složkami – mléko, jar, voda,…, nasávání propojených ubrousků s třemi barvami ve vodě – vznik dalších barev, kapénkování pipetou na smrštěný fixou pomalovaný ubrousek – ,,housenka“, rozpouštění barev z bonbonů pomocí teplé vody).

Společně jsme vytvořili velkého papírového draka ,,Bubliňáka“, kde děti zkusily techniku ,,bublinkového“ malování (voda, jar, barva, bublifuk), ale také malovaly gelovými voskovkami nebo kulatými tupovacími barvami. Děti využívaly především své logické myšlení propojené s kreativitou, čímž nám vzniklo spousty výrobků plných barev a především velkých prožitků dětí. Zapouštěli jsme barvu do soli, rozpouštěli barvu z krepového papíru pomocí rozprašovače s vodou, malovali pomocí obarveného provázku a reálně jsme se naučili namíchat zelenou, oranžovou a fialovou barvu.

Barvy se prolínaly i při pohybových hrách s barevnými míčky, šátky a kroužky, kde si děti procvičily hod na cíl, poskoky snožmo, po jedné noze nebo válet sudy.

Při seznámení s novou písní Čas jak voda se děti učily vnímat změny v rytmu a reagovat na ně, ukázaly si barevně označené tóny na xylofonu a zkusily si zahrát na hrací roury, kde je sluchově rozlišovaly.

V tomto průzkumném týdnu se jednoduše v ničem meze nekladly a naši malí badatelé si ho společně barevně sladěni, moc užily.

Barevné kouzlení s netradičními výtvarnými technikami a pokusy s barvou a vodou

  

  

16. – 20. 10. 2023 – Fouká, fouká, podzim si brouká 

Příchodem chladného počasí nastaly viditelné změny v přírodě, charakteristické pro podzim. Celý týden jsme se věnovali jeho typickým znakům. Připomněli jsme si i ostatní roční období při třídění demonstračních obrázků. Děti donesly napadané listy ze stromů, u kterých si upevnily základní a doplňkové barvy, porovnávaly velikosti a množství. Tuto přírodninu jsme využili i při výtvarné činnosti, kdy jsme si listy natřeli bílou barvou a vymalovali suchým pastelem.
Děti pohybem napodobovaly zvířátka, která se v tuto dobu chystají na zimní odpočinek, naučily se pohybovou hru “ Na poli jsou hlávky zelí”.
Při vypravování děje pohádky “O Budulínkovi” si všichni procvičili posloupnost děje, tvoření jednoduchých vět a rozvíjeli slovní zásobu. Také překonávali svůj ostych při její dramatizaci.
Děti si procvičily základní geometrické tvary, pravou a levou stranu.
Zpestřením tohoto týdne bylo divadelní představení společnosti Věž Brno-“Včelí medvídci zpívají” v KD Novém Městě na Moravě.

Výtvarná práce (barvy, suchý pastel, listy ze stromů)

 

 

Řízené činnosti k tématu

Další práce s přírodninami (navlékaní šípků a brambor na drátek, malování na kaštany)

Venkovní řízené aktivity

    

Dramatizace pohádky O Budulínkovi

Návštěva KD Nové Město na Moravě

 

 

9. – 13. 10. 2023 – Ovoce a zelenina, to je zdraví, to je síla

Po ovoci nesmíme zapomenout také na zeleninu. Děti ji opět v rámci environmentální výchovy poznávají všemi smysly. Důležitost klademe na pochopení rozdílů mezi ovocem a zeleninou a učíme se je správně roztřídit. Zdůrazňujeme také zeleninu, která se sklízí na podzim a její význam pro zdraví člověka.

Procvičili jsme jemnou motoriku ruky především u vyrábění hrášků, kdy děti manipulovaly s papírem, který skládaly, trhaly a mačkaly. V rámci grafomotoriky si děti zkusily ztvárnit spirálu.

Pro rozvoj řeči provádíme s dětmi krátká logopedická cvičení, slabikujeme, mluvíme a zpíváme, kde procvičujeme i správnou rytmizaci formou hudebních her (např. Kdo to má, čí to je, u koho to zůstane).

Pojmy z matematické a prostorově orientační oblasti si děti zdokonalily při řízených činnostech, ale také u námětových her na zahradníky a prodavače zeleniny.

Učíme se novou pohybovou básničku o Červíku a celý týden hrajeme hry s malými plastovými míčky, u čehož se děti učí třídit podle barev a trénují hod na cíl. Také se učí správně reagovat na pokyny učitelky, například při hře Kompot.

U všeho hraje důležitou roly představivost a fantazie.

 Po delší době jsme si připomněli polytechnickou práci s interaktivní tabulí a s tablety, kde si děti také upevnily poznatky z probíraného tématu a učily se digitální gramotnosti.

Stále využíváme krásného počasí babího léta a děti venku vnímají probíhající změny v přírodě. Hrajeme si a tvoříme z přírodnin a těšíme se na následující podzimní témata v MŠ.

Výtvarně pracovní činnost – Hrášek 

 

 

Řízené činnosti (správně pojmenovat, poznat, roztřídit, …)

  

Digitální gramotnost na tabletech a interaktivní tabuli  (výukové programy k tématu)

 

 

Venkovní aktivity (socializace obou tříd formou společných tvoření)

2. – 6. 10. 2023 – Přišel podzim, hrušky zrají, jablka se červenají

V prvním říjnovém týdnu jsme se věnovali poznávání ovoce, které roste nejen v našich zeměpisných podmínkách, ale i těm cizokrajným. Seznámili jsme se s jejich názvy, popisem vzhledu ,využití a s významem pro zdraví člověka. Použili jsme svoje smyslové orgány k jejich poznávaní – chuť, čich, hmat, zrak. Procvičili jsme si prostorové vztahy, porovnávání velikostí, množství, přiřazování daného počtu podle pokynů učitelky, tvoření zdrobnělin.
Děti se seznámily a vyzkoušely si taneční kroky k mazurce -“Měla babka, čtyři jabka.”
Rozvíjeli jsme předčtenářské dovednosti, fonematický sluch při pohybové hře “Byla jedna babka..”
Při rozvíjení jemné motoriky si děti samy vymalovaly vodovými barvami hrušky a jablka. Dbaly na přesnost při stříhaní – rovná linie a čistotu práce při lepení-téma-“Ovoce v bedýnce”.
Svoji pohybovou zdatnost vyzkoušely při cvičení s overbally – obzvlášť balanční pozice, které jsou vždy pro děti velkou zábavou.

Výtvarné činnosti

Řízené didaktické činnosti

(hra Já mám, kdo má nebo poznávání ovoce pomocí smyslů – zrak, čich, chuť, hmat)

 

 

Pohybové činnosti (cvičení s overbally a nácvik tanečku Mazurka)