Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Listopad 2023

27. 11. – 1. 12. 2023 – To jsou ruce, to jsou dlaně, mýdlo s vodou patří na ně 

A máme tu poslední listopadový týden, který jsme věnovali smyslovým orgánům, zdravé výživě, prevenci proti úrazům, zubní hygieně.
Děti rozvíjely svoji představivost, uplatnily vlastní zkušenosti při využívání všech smyslových orgánů v životě. Hmatem určovaly různé předměty a uvědomovaly si důležitost rukou. Sluchem poznávaly zvuky, jejich sílu i směr odkud přicházî. Vyzkoušely si, jaký to je být nevidomý, zkusily si základní chutě – sladký, slaný, hořký, kyselý. Čichem rozpoznávaly vůně…
Procvičili jsme si správný úchop nůžek a vystřihování podle dané šablony. Při malování vodovými barvami jsme si zopakovali správný postup při střídání barev a využití kulatých štětců. Na konečném výsledku-obrázku-“Čistíme si zoubky” jsme si mimo jiné připomněli důležitost zubní hygieny a zdravé stravy.
Prohlédli jsme si obsah školkové lékárničky, ukázali si prostředky první pomoci a jejich využití v praxi.
V úterý 5.12. navštíví naší MŠ Mikuláš. Děti se s radostí pro jeho společníka naučily novou písničku Čertovská. Samy vystříhaly jednotlivé části a podle předlohy složily do celku jeho podobiznu.

A protože v neděli začíná adventní čas, tak ve čtvrtek proběhlo vánoční tvoření pro děti i rodiče, z kterého můžete shlédnout fotografie ve fotogalerii.

Výtvarné a pracovní činnosti 

 

Řízené činnosti – Procvičování smyslů

 

Další činnosti k tématu

Zimní radovánky na zahradě MŠ

Vánoční tvoření – více ve fotogalerii

 

20. – 24. 11. 2023 – Naše tělo mozek řídí, oči ty to dobře vidí 

Tento týden jsme si povídali o lidském těle. Děti byly seznámeny s kostrou, jednotlivými částmi těla a funkcemi vnitřních orgánů. Vše jsme hledali a zkoumali v encyklopediích. Učili jsme se vnímat vlastní tělo a také výtvarně ztvárnit lidskou postavu se všemi detaily. Pomocí obrázkových výukových materiálů jsme si vysvětlili strukturu těla a jeho funkce pro život člověka (kostra, svaly, cévy, nervy, orgány, kůže,…). Tímto se děti zabývaly i při výrobě knížky Moje tělo. Nezapomněli jsme zdůraznit význam péče o zdraví (zdravá výživa, aktivní pohyb, zubní hygiena,..).

Celý týden probíhal pravidelný pohyb s protahovacími cviky formou rozcviček s básničkami a přitom se kladl důraz na správné dýchání. Děti se naučily pohybovou básničku Všechny moje prsty, Rozcvička (To jsou oči,..)a Na čertíky.

Vyjmenovali jsme si, jaké má člověk smysly a co se děje, když je někdo nemocný nebo zraněný a více o tom bude probíráno v dalším týdnu.

Probíhá také větší socializace první a druhé třídy především při nacvičování vánoční besídky.

 

Výtvarné a pracovní činnosti (umět namalovat postavu se všemi detaily, stříhání, výroba knížky,…)

 

Využití interaktivní tabule (pohybové chvilky, vzdělávací videa,…)

 

Další řízené i volné činnosti k tématu (popis a pojmenování částí těla, hledání v encyklopediích, námětové hry na doktory,…)

 

13. – 16. 11. 2023 – Veverka čiperka, sbírá sladká jadérka 

Cílem tohoto týdne bylo seznámit děti s některými druhy lesních zvířat a ptáků, jejich příprava na zimní období. Děti určovaly jejich názvy, popisovaly vzhled, čím se živí. Určovaly hlásku na začátku, na konci slova, rozkládaly je na slabiky. Zapojily svoje smyslové orgány při zkoumání pravé kožešiny z lišky, kuny, lebky srnce. Velice je zaujaly parohy z jelena, srnce, kde zkoumaly jejich váhu, tvrdost, barvu a využití pro myslivecké estetické potřeby. Lesní zvířata jsme vyhledávali v encyklopediích a učili se je pantomimicky napodobovat.
Upevňovali jsme správné využití kulatých štětců při malování vodovými barvami, dbali jsme na čistotu práce při dolepování detailů-“jelen, medvěd” na postavení. Starší děti si vyzkoušely skládání z papíru “ptáčka”, dbaly na přesnost při stříhání – rovná linie.
Seznámily se s novou písničkou -“Veverčí maminka” a s básničkou “Ježek v zimě”, které ztvárnily i pohybově.
Tento týden ukončila u nás svoji praxi praktikantka Simona Mojžíšová ,která určitě byla kladným přínosem pro všechny děti.

Výtvarné a pracovní činnosti

 

Další vzdělávací aktivity u stolečku

Řízené environmentální činnosti na dané téma

Aktivity s praktikantkou

6. – 10. 11. 2023 – Jede Martin na koníčku, slyšíš cinkat podkovičku 

Za dveřmi už čeká zima, a tak vyhlížíme první vločky, které přichází se Svatým Martinem, jak se praví v legendě. Děti se seznamují s pranostikami, lidovými tradicemi a symboly spojené právě s tímto dnem. Vedeme děti k chápání časoprostorové orientace (včera, dnes, zítra) a počítáme dny do Martinova svátku a také si opakujeme koloběh ročních dob.

Věnovali jsme se předčtenářské gramotnosti, kdy se děti učily číst v obrázkovém textu nebo vymýšlely zdrobněliny. Svoji slovní zásobu obohatily při tvoření posloupnosti děje legendy nebo během dramatizace jednoduchého příběhu.

V rámci výtvarné práce se děti seznámily s technikou tupování houbičkou přes šablonu, a tak jim vznikl bílý kůň. Jemnou motoriku zdokonalovaly také během pracovní činnosti, kdy vyráběly husy z ubrousku a procvičily také správný úchop nůžek.

Děti se naučily písničku První vločky, u které jsme se na začátku zorientovali v její známé melodii, kterou děti poznaly.

Během týdne jsme si zahrály pohybové hry na Martina a vločku, Svatomartinské vločky nebo na Husičky. Děti si u her zdokonalily obratnost a naučily se běžet ve slalomu a umět správně zareagovat na zvolený signál. Také jsme si vyzkoušeli pohybově ztvárnit Martinův příběh na dramatickou hudbu.

Zpestřením týdne byla pedagogická praxe Simony Mojžíšové, studentkou 2.ročníku kombinovaného studia předškolní pedagogiky na Masarykově univerzitě.

Výtvarné a pracovní činnosti

   

Pohybové hry a dramatizace

Aktivity s praktikantkou

 

 

30. 10. –  3. 11. 2023 – Léta listí mezi stromy, poletuje mezi domy 

V prvním listopadovém týdnu jsme se věnovali stromům, jejich třídění na listnaté a jehličnaté. Učili jsme se pojmenovávat jejich části, jaký mají plod a využití pro život člověka. Děti využívaly zrak, hmat i čich pro jejich poznávaní.
Krásné zabarvení listů nás inspirovalo k výtvarné činnosti, kdy jsme zapouštěli vodové barvy do klovatiny, a tak rozvíjeli svoji fantazii při výtvarném ztvárnění podzimu do tvaru papírového jablíčka, které si děti samy vystřihly.
Plody stromů (kaštany, ořechy ,šišky, žaludy) jsme využili v matematických představách – třídění podle druhu, počítání, porovnávání velikostí, množství, barvy…
Při pohybových hrách jsme si zahráli na přírodní živly (vítr, slunce, déšť), kdy se děti učily správně reagovat na změnu tempa.
Děti se seznámily s hudebním nástrojem – akordeonem ,hru na něj doprovázely Orffovými nástroji.
Využitím mikroténových sáčků napodobovaly správný rytmus podle pokynů učitelky a upevňovaly známé písně s podzimní tématikou.
Zpestřením týdne byla pedagogická praxe Simony Mojžíšové, studentkou 2.ročníku kombinovaného studia předškolní pedagogiky na Masarykově univerzitě.

Výtvarné práce

 

Aktivity u stolečku

 

 

Řízená činnost na koberci

  

Hudební výchova

Aktivity s praktikantkou