Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Březen 2023

20.3. – 24.3. 2023  Byla jedna hromádka, a v ní spala pohádka

Měsíc březen je stanoven jako měsíc knihy a internetu. Našim cílem bylo především zaujmout děti ke knize, k její tištěné formě. Aby si ji vážily, a především, aby se k ní vracely. Nejdříve jsme si osvojili pravidla šetrného zacházení s knihou. Objasnili jsme význam veřejných knihoven. Do místní knihovny se vypravíme na exkurzi příští týden. Uspořádali jsme si výstavku knih, které si děti přinesly z domova, a povyprávěli si o nich. Při námětových hrách jsme si zahráli na knihovnu a knihkupectví. Seznámili se s dalšími novými pojmy spisovatel, ilustrátor, text. Snažili jsme poskytnout kladný vzor ke čtenářství. Během týdne nás provázely pohádky, ve kterých jsme nacházeli pochopení dobra a zla. Prostřednictvím pohádkových příběhů jsme podněcovali představivost, rozvíjeli fantazii i řeč dítěte. Všechny činnosti tak byly sjednoceny pohádkovým námětem.

Z nabídky činností:

Námětové hry na knihovnu, knihkupectví

Při výtvarné činnosti jsme si zahráli na spisovatele i ilustrátory, vytvořili jsme si vlastní knihu. Rozvíjeli jsme tvůrčí schopnosti.

Činnosti k tématu – porovnávání knih, popis knih, hledání odlišností…

6.3. – 10.3. 2023  Hřej sluníčko, hřej, hory, doly, krej 

Hlavním záměrem týdenního bloku bylo jarní období, jeho znaky a proměnlivost po zimním odpočinku. Popsali jsme si základní charakteristické znaky tohoto období, seznámili jsme se s březnovými pranostikami a projevy počasí. V úterý jsme nezapomněli na naše zahrádky, které po zimním období vyžadují také úklid. Při práci s obrazovým materiálem jsme si pojmenovali zahradní nářadí a zahráli si na zahradníky. Získávali jsme nové informace o pěstování různých plodin při praktických činnostech, kdy se děti podílely při sázení semínek. Opakovali jsme si posloupnost jejich růstu. Od středy jsme poznávali jarní květiny. Pojmenovali jsme je, popsali si jejich vzhled, stavbu těla a hledali odlišnosti mezi nimi. Při práci na interaktivní tabuli jsme procvičili předmatematickou gramotnost, počítali a porovnávali jarní symboly. Během celého týdne jsme se snažili nabídnout činnosti tematicky propojené s vítáním jara.

Realizace aktivit:

Zaměřili jsme se, aby děti uměly pojmenovat jarní květiny, pochopily důležitost péče o rostliny a znaly jejich potřeby k růstu, děti mají možnost pozorovat růst rostliny (klíčení)

 

Výtvarná činnost –

Realizace výtvarné činnosti – tvorba jarních květin z papírových ruliček – nanášení temperové barvy štětcem, stříhání listů, lepení květů pomocí lepící tyčinky (sledována správná technika práce se štětcem, čistota při práci

Rádi pracujeme na interaktivní tabuli –řešíme  jarní hádanky, kvízy, bludiště…rozvíjíme logické myšlení, samostatnost při řešení úkolů

Veškeré nabízené aktivity byly propojené s jarní tematikou

6.3. – 10.3. 2023  Táta včera navenku, našel první sněženku

Pomocí poutavých textů a zajímavých námětů jsme rozvíjeli tento týden vědomosti týkající se přírody. Zejména jsme upevňovali sled ročních období a jejich charakteristické znaky. Prohlubovali jsme poznatky o počasí a proměnách přírody v každém období, a vedli k uvědomění si důležitosti přírody kolem nás. Pohádka O dvanácti měsíčkách nám poskytla příležitost k opakování kalendářních  měsíců, ale také k popisu povahových vlastností hlavních postav. První sněženky, které jsme mohli pozorovat během vycházek v okolí MŠ, nám udělaly radost a inspirovaly při výtvarné činnosti, kdy jsme zdokonalovali oblast jemné motoriky. Nástup nového měsíce nás pojil s nácvikem nové písně Březen.

Z nabídky činností:

Výtvarná tvorba – téma Sněženka – vytrhávání barevných papírů do mozaiky (rozvíjena oblast jemné motoriky, sledována čistota při práci s lepidlem)

Komunitní kruh – práce s obrazovým materiálem – třídění obrázků podle ročních období

27.2. – 3.3. 2023  Semafor, já jméno mám, barvy si v něm ukrývám 

Všechny aktivity a činnosti tohoto týdne spojovalo slovo doprava. Nedílnou součástí našich životů tvoří bezesporu i dopravní prostředky. Nejprve jsme si je prostřednictvím obrazového materiálu správně pojmenovali a následně roztřídili podle způsobu pohybu Ve společných rozhovorech jsme rozebrali, jaké výhody nám tyto prostředky přináší a jak nám usnadňují práci. Zmínili jsme, jak se lidé přepravovali dříve.  Seznámili jsme se s dopravními značkami, procvičili běžné dovednosti, znalost tvarů, barev, stran, což je velmi důležité na připravenost dětí na školní základní docházku. Osvojili jsme si pravidla vedoucí k bezpečnosti, opakovali si zásady pro bezpečné přecházení vozovky. Děti byly během nabízených činností postupně seznámeny s prevencí úrazů a řešením krizových situací. Uvědomily si, že silniční provoz skrývá jistá nebezpečí, před kterými je potřeba se chránit.

Z nabízených činností:

Výtvarná tvorba

 – téma semafor – ťupání temperovou barvou, lepení, význam světel

– téma značka – – prostřednictvím výtvarného tvoření, můžeme hotová díla používat k další diskuzi. Děti si vytvořily svoji značku, kde ztvárnily, co se ve školce smí x nesmí

– Skupinová práce vláček třídy – otisk houbičky a korku v temperové barvě

 

 Dopravní prostředky jsme zkusili určovat a rozlišovat  podle hmatu, ale i podle zvuků

Práce s obrazovým materiálem – třídění podle způsobu pohybu, počítání, skládání…