Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Listopad 2023

27.11. – 1.12. 2023  Ten, kdo žije zdravě, rád si zacvičí

Závěr měsíce byl  v naší třídě  zaměřen na osvojování zdravého životního stylu. Práce s pohádkou je v mateřské škole jedna z nejpřirozenějších činností, proto jsme považovali za vhodné, použít ji jako nástroj k seznámení dětí s oblastí zdravé výživy. Vybrali jsme pohádku O pejskovi a kočičce – jak si dělali k svátku dort. Na tomto modelu pohádky jsme se učili rozlišovat potraviny  zdravé a nezdravé. Učili se o vybraných potravinách, jak často je zařazovat do jídelníčku, a kterým bychom se měli vyhýbat. Součástí zdravého životního stylu je také pohyb, na který jsme samozřejmě nezapomněli. Oblast hrubé motoriky jsme procvičili u opičí dráhy, kde se děti zaměřily na sestupy, výstupy a zdolávání překážek. Ke konci týdne jsme se věnovali nadcházejícímu adventu. K tomuto období se váže spousta tradic a lidových zvyků. Jedním z nich je také pečení. A tak jsme si zahráli na pejska a kočičku, a pustili se do pečení perníčků. Děti se učily praktickým dovednostem. Nejdříve vyvalovaly těsto, následně vykrajovaly vánoční symboly z těsta. Aktivovali jsme smyslové vnímání, o kterém jsme se učili minulý týden. Zkoumali jsme chutě, strukturu, a hlavně jsme si ukázali, kolik úsilí stojí za přípravou pečení. Hlavním symbolem adventu je věnec. Děti se seznámily s touto tradicí, procvičily si číslovky 1-4. Už víme, že první svíčka představuje naději a očekávání, všichni se těšíme, až rozsvítíme v neděli první svíčku. V úterý očekáváme návštěvu Mikuláše se svou nebeskou knihou. K této příležitosti jsme zakomponovali výtvarnou činnost, a učíme se Čertovskou píseň a pohybovou báseň Na čertíky.

Z nabídky činností:

Výtvarná činnost – zaměřena na správný úchop štětce a správnou techniku používání vodových a temperových barev

Užíváme si první sněhovou nadílku

Osvojování praktických dovedností při pečení perníčků

Procvičeny výstupy, sestupy, zdolávání překážek – rozvoj oblasti hrubé motoriky

Tematicky zařazené aktivity

 

20.11. – 24.11. 2023   Nač má člověk smyslů pět

Tento týden jsme sbírali nové informace, a zaměřili se opět na poznávání lidského těla. Uvědomili jsme si, že svět kolem nás poznáváme a vnímáme smysly. A tak jsme se věnovali našim 5 důležitým zázrakům- neboli smyslům našeho těla. Prostřednictvím nabízených aktivit jsme procvičovali naše čichové, zrakové, chuťové, sluchové i hmatové vnímání. O každém z nich jsme si povídali a zároveň zmínili jejich nezastupitelnou důležitost. Jako první jsme se věnovali zrakovému vnímání, které nás inspirovalo nejen k výtvarné tvorbě. U Kimovy hry jsme si procvičili zrakovou paměť. Porovnávali jsme také naši barvu očí. Při procvičování hmatu jsme se zaměřili na jemnou motoriku a vyrobili si papírový řetěz. Seznámili jsme se s úpravou povrchu a novými pojmy hrubý x hladký x ostrý. Uvědomili jsme si, že ruce má pouze člověk.  U poznávání sluchu určovaly děti krátké a dlouhé tóny, podle kterých pohybově reagovaly. Zahráli jsme si na kukačky a pokusili hádat podle sluchu. V průběhu týdnu jsme si povídali u svačinky o chuti. U artikulačního cvičení jsme procvičili nositele chuti, jazyk. Děti si v průběhu týdne uvědomily, jak je pro člověka smyslové vnímání důležité. Dozvěděly se, v jakých částech těla se jejich smysly nacházejí.

Z nabízených aktivit:

Výtvarná činnost – oko (stříhání, lepení proužků papírů)

Rozvoj sluchového vnímání a hrubé motoriky (reakce na zvukový signál)

Poznáváme kamaráda podle hmatu, sluchové vnímání – hra Kukačko, zakukej

Procvičení jemné motoriky –papírový řetěz, pracovní listy na téma smysly

Poznáváme předměty podle hmatu 

13.11. – 16.11. 2023    Všechny moje prsty, schovaly se v hrsti

 S příchodem podzimního počasí musíme věnovat naši pozornost nejen teplejšímu oblékání, ale také našemu tělu.  S lidským tělem jsme se seznámili prostřednictvím motivační pohádky. Pojmenovali si jednotlivé, základní části, i jejich význam. Zahráli jsme si na detektivy a pátrali, jak naše tělo vlastně funguje. Dozvěděli jsme se, že základem těla je kostra. Slovní zásobu jsme si obohatili o některé části těla. Zkusili jsme si obkreslit kamaráda a získávali tak představu o tvaru a velikosti jeho postavy.   Popsali jsme si vývojové etapy člověka. Opička Žofka nám představila, jak předcházet nemocem a pečovat o svoje zdraví. Nechyběla ani praktická ukázka různých předmětů – teploměr, náplast..). Povídali jsme si, co je zdravé X nezdravé, zmínili jsme význam pohybové aktivity pro naše zdraví. Naši pozornost jsme věnovali také ústní dutině, především správné hygieně zubů, pověděli jsme si, co je zubní kaz, a jak mu můžeme předcházet. Při námětových hrách jsme si zahráli na lékaře a nemocnici, kde děti uplatňovaly své zkušenosti s lékařskou péčí. Ve výtvarné činnosti jsme si ukázali další novou kombinovanou techniku – zapouštění vodovými barvami do mokrého podkladu. Do barevného podkladu děti zkusily ztvárnit lidskou postavu. V příštím týdnu si rozšíříme naše obzory a zaměříme se na smyslové vnímání.

Z nabídky činností:

Spoustu zajímavých informací a zábavy jsme čerpali v kouzelném čtení Albi – Lidské tělo

Tematicky zaměřené aktivity

Výtvarná činnost – zapouštění vodovými barvami do mokrého podkladu, kresba postavy fixem (kombinovaná technika)

Získáváme představu o velikosti postavy

6.11. 10.11. 2023    Zvířátkům je v lese prima, mají husté kožíšky 

Začátek listopadu je spojen hned s několika významnými svátky. Druhý listopadový týden je u nás v MŠ tradičně věnován svátku sv. Martina, který zaujímá své místo v kalendáři 11. listopadu. Tento svátek je spojován s  první sněhovou nadílkou. Našim cílem bylo dětem představit tradici přechodu podzimu a zimy. Díky pranostikám o tomto svátku jsme si vysvětlili nejdříve změny počasí. Dále jsme se seznámili s postavou sv. Martina. Prostřednictvím krátké dramatizace legendy, kterou je tento svátek opředen, jsme rozvíjeli v dětech ohleduplný přístup k druhým lidem. Oslava tohoto svátku je spojována s několika pokrmy. Pro zpříjemnění svatomartinské atmosféry jsme se pustili do pečení rohlíčků. Každý si naplnil dva rohlíčky, jeden pro sebe a druhým mohl někoho obdarovat.  Děti rozvíjely praktické dovednosti při plnění a vyvalování. Při výtvarné tvorbě jsme se seznámili s novou technikou – tupováním. Za pomoci temperové barvy a houbičky si vytvořily podklad pro podkovu, kterou si vybarvily. Nezapomněli jsme na skupinovou činnost, která byla tentokrát zaměřena na přesnost a pečlivost při stříhání proužků. V tematickém týdnu samozřejmě nechyběla písnička o Martinovi, kterou doprovázíme pohybovým doprovodem se stuhami. V uplynulém týdnu jsme se snažili  předávat dětem tradice a zvyky, pochopit jejich význam prostřednictvím vzdělávací nabídky, která byla upravena dle věku dítěte.

Z nabídky činností:

Výtvarná činnost na téma sv. Martin

– stříhání proužků papíru – přestřižením proužku

– lepení proužků na připravenou šablonu

(skupinová práce zaměřená na vzájemnou spolupráci ve třídě)

 Výtvarná činnost na téma sv. Martin

– seznámení s technikou tupování (houbička a temperová barva)

– malba šablony – podkova

– lepení mašliček a papírových vloček

(rozvoj jemné motoriky, dbáno na čistotu při práci)

   

Předmatematická gramotnost – třídění, přiřazování porovnávání, odhad

Aktivity tematicky zaměřené na oslavu svátku sv. Martina

Malá ochutnávka našeho pečení

 

30.10. – 3.11. 2023    Do lesa dnes půjdeme, potichu tam budeme

V tomto týdnu navštívila naše děti se svými příběhy veverka Zrzečka. Provedla nás celým blokem a představila nám obyvatele  lesa a jeho blízkého okolí. Nejdříve nám připomněla rozdíly mezi lesy jehličnatými x listnatými. Z příběhů Zrzečky jsme si odnášeli nejen nové základní poznatky o zvířatech. Na modelových situacích postavených v příběhu děti hledaly dobro, vzájemnou pomoc, respekt. Demonstrační obrázky nám posloužily pro lepší představivost, k popisu stavby a pokrytí těla zvířat. Hledali a všímali jsme si jinakostí mezi zvířaty. Zrzečka dětem vyprávěla o způsobu přezimování zvířat a jejich obživě. Seznámili jsme se s pojmy krmelec x krmítko. Zamysleli jsme se, jak můžeme zvířátkům na zimu přilepšit. Informace jsme čerpali také v interaktivní knize Svět zvířat. Správný úchop nůžek děti procvičily při stříhání vyhledávaných obrázků v časopise Myslivost. Při výtvarné činnosti jsme opět sáhli po odpadovém materiálu, a za pomocí papírových roliček vykouzlili další krásné výrobky, tentokrát veverky. Pro děti byla práce s přírodním, odpadovým materiálem velice zajímavá. Nechyběla ani dramatizace pohádky. A jak jinak, než dramatizace pohádky, kde vystupují zvířátka. Pracovali jsme s pohádkou Boudo, budko. Nejdříve jsme se seznámili s pohádkou, následně plnili úkoly k textu, posloupnost děje. Prostřednictvím dramatizace se děti učily zvládnout jednoduchou pohádkovou roli. Z pohádky jsme si odnesli ponaučení o přátelství a pomoci. K tématu jsme si přibrali novou báseň Veverky, kterou děti doprovází pohybem.

Z nabídky činností:

Děti se v interaktivní knize Svět zvířat seznámily se zvuky zvířat, čím se živí a v jakém žijí prostředí, skládaly půlené obrázky s tematikou zvířat

Výtvarná činnost na téma: zvířata z lesa a jeho okolí

– práce s odpadovým materiálem – papírová rolička

– malba temperovou barvou

–  lepení  tekutým lepidlem do celku (veverka)

– praktické poznávací činnosti s přírodninami

(děti poučeny o bezpečnosti a hygieně při práci s přírodninami)

 

Dramatizace pohádky Boudo, budko

Vzdělávací aktivity – skupinové činnosti a centra aktivit

Při práci s obrázky procvičíme pojmy první x poslední, zadání úkolů doprovázíme názornou ukázkou (přiřaď počet kaštanů a šišek danému zvířeti)