Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Květen 2024

27.5. – 31.5. 2024   Toto letí, toto letí, máme tady svátek dětí

Den dětí se každoročně slaví 1.června. Tento mezinárodní svátek si připomínají děti na celém světě. Od této skutečnosti se odráželo i téma našeho týdne. Patřil dětem, a byl ve znamení  společenských her a písniček. Snažili jsme se ve třídě vytvořit příjemnou atmosféru, podporovali mezi dětmi komunikativní dovednosti a zdvořilostní návyky.  Toto téma jsme pojali okrajově k seznámení s různými národy. Zjišťovali jsme, že nejsme stejní.  Při poznávání kamarádů jsme při  pozorování zjistili, že i když jsme všichni lidé, přesto jsme odlišní. Slunečné a teplé počasí nám umožňuje podnikat v tento čas řadu venkovních a sportovních aktivit. Děti a pohyb k sobě patří. Jakékoliv sportování od útlého věku tvoří základ k zdravému životnímu stylu. S dětmi jsme si připomněli, které druhy sportů můžeme vykonávat během celého roku, následně jsme je rozdělili na letní X zimní.  Prostřednictvím obrázků jsme si letní druhy ukázali a zmínili jsme nutnost používání ochranných pomůcek při sportování. Rozšířili jsme svoji slovní zásobu při popisu obrázků a snažili se o tvorbu rozvitých vět. Oslava tohoto svátku se prolínala i v hudební části.  Naučili jsme se text k písni 1.červen a společně jsme zpěv písně doprovodili na Orffovy nástroje. Oslavy tohoto svátku byly zaměřeny multikulturně, zážitkově a sportovně.

Všem dětem přejeme k jejich svátku vše nejlepší, spoustu kamarádů, zdraví a hodně radosti.

Z nabídky činností:

Výtvarná činnost na téma: Slavíme Den dětí

Tematicky zaměřené aktivity

Upevňujeme znalost základní barev, denně zařazujeme průpravné cviky a rozvíjíme oblast hrubé motoriky (uvolňovací a protahovací cviky s míčkem)

20.5. – 24. 5. 2024   Pracovité včeličky, opylují kytičky

Součástí poznávání přírody na jaře je i dětmi velmi oblíbené téma – hmyz. Světový den včel odstartoval další týden zaměřený na hmyzohrátky.  20. května mají všechny včely svátek. V pondělí k nám do třídy přilétla včelka Mája, sdělila nám nové informace ze života včel, jejich užitečnosti pro přírodu, i člověka. Představili jsme si, jak se jmenuje jejich obydlí, a kdo je včelař.  Na pomůcce 2,3,4,5,6 (2 tykadla, 3 části, 4 křídla, 5 očí, 6 nohou) jsme se učili základní části jejich těla. Děti pomohly včelce roztřídit květiny podle barev, zároveň procvičily prostorovou orientaci a práci s číselnou osou 1-6. Pomocí atlasu jsme zkoumali složení těla hmyzu, a hledali odlišnosti od jiných zvířat.  Dále se děti dozvěděly, a postupně doplňovaly další nové informace ze života vybraných druhů hmyzu, které můžeme spatřit v tomto období na rozkvetlé louce. Jarní dny jsou stále teplejší, kvetou nám stromy, keře, a snad každá louka se pyšní svou pestrou paletou barev. Nasávali jsme jarní atmosféru a názorně jsme si ukázali některé květiny, které nesměle vykukují z travin. Popsali jsme si stavbu rostlinného těla a podmínky k jejich růstu. V hudební části jsme tematicky zařadili báseň s pohybovým doprovodem – Vijte, vijte věnce. Okno naší chodby rozzářili díky své pestrosti a barevnosti motýlci, které děti vytvořily tento týden za pomoci odpadového materiálu. Během týdne jsme objevovali další krásy jarní přírody. Ve čtvrtek byl v rámci projektu  Map IV připraven pro děti vzdělávací program zaměřený na dopravní výchovu.

 

Z nabídky činností:

Výtvarná činnost na téma: jaro v trávě (práce s odpadovým materiálem, rozvoj fantazie při zapouštění vodových barev do klovatiny)

Tematicky laděné aktivity

Pomáháme včelce roztřídit květiny podle barev, procvičujeme prostorovou orientaci

 Besip – ve čtvrtek byl pro děti připraven vzdělávací program zaměřený na dopravní výchovu. Byly poučeny o bezpečném pohybu v silničním provozu, osvojily si zásady bezpečného chování na jízdním kole, i při cestování v dopravním prostředku.

13.5. – 17.5. 2024  S žabkou si dám závody, snad nespadnu do vody

Tento týden jsme se zabývali environmentální výchovou. Poznávali jsme prostředí a život u vody a jeho okolí. Také jsme nahlédli pod hladinu vody. Opakovali jsme koloběh vody, její vlastnosti a důležitost. Klíčem k tomuto objevování se stala zejména hra a prožitek. Seznámili jsme se se živočichy, jejímž domovem je právě toto prostředí. Využili jsme opět nové interaktivní pomůcky a vodní živočichy, ptactvo i zvířata si pojmenovali. Popsali jsme si jejich vzhled a pokusili tvořit zdrobněliny. Ve výtvarné části jsme zachytili život u rybníka. Každý si vytvořil svoji žabku. Skupinově se děti podílely na ztvárnění prostředí kolem vody. Do našeho písňového repertoáru přibyla nová píseň Kvaky – kvak, kterou děti doprovázely na orffovy hudební nástroje. Při četbě bajky Liška a čáp jsme plnili nejen úkoly k textu, ale také na modelové situaci bajky posilovali prosociálního chování dětí v MŠ. V polovině týdne nás čekal školní výlet do Podlesí. Pro děti zde byl připraven program v doprovodu pohádkových bytostí, který jsme si všichni užili. Během týdne jsme se snažili u dětí rozvíjet environmentální cítění a posilovat vztah k přírodě.

Z nabídky činností:

Výtvarná činnost na téma: život u vody

Ve středu jsme si užili školní výlet v doprovodu pohádkových bytostí v Pohádkové vesničce Podlesíčko

Tematicky laděné aktivity

Dovádíme s padákem – napodobujeme vlny a třepání padákem (síla větru)

Učíme se pojmenovat zvířátka, která mají svůj domov ve vodě a v jeho okolí

Využíváme a tvoříme z odpadového materiálu

6.5. – 10.5. 2024  Na jaře kvete, v létě má plody

Na začátku tohoto týdne jsme se zabývali konečnými úpravami na besídku. Tato událost věnovaná především našim maminkám proběhla v úterý 7.5. 2024 v budově MŠ. Přípravy pozvolna započaly koncem března. Průřez básní a písní vytvořilo krásný celek, který se dětem moc povedl. Určitě potěšily i drobné dárky, které děti s nadšením vytvořily. Zápich v motivu květiny, a látková taška, na které zanechaly na památku otisk svých rukou vykouzlil všem maminkám úsměv na tváři. Ve středu jsme si všichni po besídce odpočali. Od čtvrtka na nás čekalo další téma, které je součástí TVP. Kvetoucí stromy a keře nás nejen obklopují, ale staly se i našim tématem. Nejprve jsme si zopakovali rozdíly mezi stromy jehličnatými a listnatými. Pojmenovali si základní části stromu a vysvětlili jejich funkci. Hledali jsme rozdíly mezi stromy a keři. Vysvětlili jsme si pojem sad a pomocí obrazového materiálu ukázali průběh růstu stromu v jednotlivých ročních obdobích. Oblast jemné motoriky jsme procvičili při papírovém tvoření. Starší děti si procvičily správný úchop nůžek při stříhání proužků papíru. Vyzkoušeli jsme si novou výtvarnou techniku, kde jsme proužky papíru stáčeli do požadovaného tvaru, poté vznikaly koruny stromů, které jsme dozdobili barevnými květy. Při pobytu venku jsme si všímali barevnosti a pestrosti na rozkvetlých zahradách a užívali si za pěkného počasí herní prvky na školní zahrádce.

Z nabídky činností:

Výtvarná část – papírové tvoření na téma rozkvetlé stromy

Tematicky laděné aktivity

 

Práce s číselnou osou 1-5, procvičena prostorová orientace

Užíváme si pobyt na školní zahradě

  29.4. – 3.5. 2024  Sladkou pusu jako med, pošlu Ti ji mámo hned

.

Začátek května v MŠ patří tradičně přípravě na oslavu ke Dni matek. Blíží se druhá květnová neděle, která je oficiálně věnována všem maminkám. Den matek je krásný svátek, který u dětí rozvíjí vztah a lásku k mamince. Oslavám tohoto svátku přikládáme větší význam a důležitost. Nejdříve jsme si s dětmi přiblížili jeho význam. Cílili jsme, aby každý bezpečně znal jméno svoji maminky. Jména jsme se rozkládali na slabiky, a také se poprvé  pokusili vyčlenit počáteční písmeno. Každý dostal prostor k popisu nejen vzhledu svoji maminky, ale také k představení toho, co ráda dělá, a co by ji potěšilo. Připomněli jsme si její povolání a náplň práce. Tento svátek je skvělou příležitostí, jak seznámit děti s funkcí rodiny. Snažili jsme se upevnit znalost a postavení ostatních členů, chápat příbuzenské vztahy. Osvojili jsme si jednotlivé vývojové etapy, od miminka, až po babičku, či dědečka. Rozvoj jemné motoriky jsme procvičili u skládání mozaiky a navlékání korálků pro maminku. Výtvarná činnost byla směřována na zachycení lidské postavy(maminky). Děti měly možnost pracovat s netradičním materiálem (papírový košíček a šablona). Po celý týden probíhaly námětové hry s danou tematikou zaměřené na rozvoj kamarádských vztahů a spolupráce. Aktivity a činnosti tohoto týdne směřovaly k tomu, aby  děti pochopily a uvědomily si, čím je pro nás maminka.

Z nabídky činností:

Výtvarná práce na téma moje maminka – zachycení lidské postavy

 

Čarodějnický slet na zahradě MŠ

Námětové hry s danou tematikou

Tematicky laděné aktivity