Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Duben 2024

  22.4. – 26.4. 2024  Čarodějnice na koštěti, za námi právě letí

S příchodem jara mohou děti získávat nové poznatky z místa, kde žijí. Smyslem a cílem tohoto týdne bylo obeznámit děti s lidovými zvyky a tradicemi, se kterými se pravidelně setkáme v noci ze 30. dubna, na1.května. Filipojakubská noc je starý lidový zvyk spojený s pálením ohňů.  Jak probíhala oslava této tradice dříve jsme si objasnili při zhlédnutí pohádky Chaloupka Na Vršku – Kam odletěly čarodějnice. V současnosti slouží tento svátek zejména k pobavení, i u nás v MŠ. Hlavní postavou tohoto týdne se stala čarodějnice. Společnými silami jsme si tuto nadpřirozenou postavu vytvořili z kartonové role. Zkusili jsme pro ni vymýšlet jména. Seznámili jsme se s jejími charakterovými vlastnostmi, slovní zásobu jsme rozšiřovali o nová přídavná jména. Zamysleli jsme se nad tím, co bychom dělali, kdybychom uměli čarovat. Prostřednictvím pohádkových bytostí jsme si objasnili rozdíly mezi dobrem a zlem. Hledali jsme pohádky, kde tato pohádková postava vystupuje. Vysvětlení reálného a pohádkového světa nám poskytla  pohádka O Perníkové chaloupce. Při práci s pohádkou jsme se zaměřili na čtenářskou gramotnost. Při četbě jsme rozvíjeli jazykové dovednosti (naslouchání a porozumění). S obrázkovou oporou jsme si pohádku převyprávěli a seřadili podle časové posloupnosti. Při výtvarných a tvořivých čarodějnických činnostech děti rozvíjely kreativitu, fantazii a rozumové poznání. Nezapomněli jsme zařadit tematicky motivovanou báseň Čarodějnice s pohybovým doprovodem, a píseň Ježibaby. V úterý bude naše školka otevřena pro čaroděje a čarodějnice. Pro děti je připraven program s čarodějnickými aktivitami a úkoly. Kostýmy jsou vítány.

Z nabízených aktivit

Výtvarná činnost na téma čarodějnické tvoření

Cíl aktivity: Zdokonalení dovedností v oblasti jemné motoriky, rozvoj a užívání všech smyslů, rozvoj tvořivosti (tvořivého sebevyjádření), rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání.

Tematicky laděné aktivity

Každá správná čarodějnice má koště. Po celý týden nás provázely hry s koštětem, cesta pohádkovým lesem plná překážek a nástrah

  

15.4. – 19.4. 2024      Země je kulatá, místa je tu dost

V současné době se snažíme zapojovat v co největší míře environmentální výchovu. Tento týden jsme se blíže věnovali nadcházejícímu svátku.  Den Země, má každoročně 22. dubna v kalendáři svoje místo. Abychom o svět kolem nás probudili zájem zejména u těch nejmenších, snažíme se vytvořit zábavnou a přínosnou vzdělávací nabídku, která se bude prolínat všemi oblastmi. Smyslem oslavy tohoto svátku bylo, aby děti získaly kladný vztah k přírodnímu prostředí, vnímaly význam a důležitost jeho ochrany.  Na úvod jsme se seznámili s naší planetou Země. Pro lepší představivost jsme sáhli opět po globuse, a osvěžili si naše znalosti vodstvo x pevnina, připomněli si jejich topografické barvy. Zjistili jsme, že modrá barva má největší zastoupení. Osvojili jsme si základní poznatky o vodě a jejímu významu. Popsali jsme si koloběh vody v přírodě. Podnětem pro naše zkoumání vody se stal pokus s pampeliškami, kdy jsme si uvědomovali důležitost vody pro rostliny.  Opakovali jsme  základní pojmy a význam třídění odpadu. Vedli jsme děti, aby se třídění odpadu stalo automatickou součástí jejich každodenního života. Výtvarná činnost byla vázána k tomuto svátku. Děti pracovaly s netradičním materiálem (pěna na holení), míchaly modrou a zelenou temperovou barvu. V  úterý byl začleněn do vzdělávací nabídky výchovný, hudební koncert. Děti měly možnost poznávat hudební nástroje,  a procvičit si hádání známých melodií. Oslava tohoto svátku byla skvělou příležitostí, jak učit  budoucí  generaci důležitosti  pečovat  o životní prostředí.

Z nabídky činností:

Procvičujeme hmatové vnímání, rozlišujeme předměty papír x plast a následně třídíme do správných barev kontejnerů

 

Pokus: efektivní forma, kdy mohou děti snáze porozumět přírodním vztahům, učíme se koloběh vody v přírodě

Zuška- výchovný vzdělávací program – ukázka hudebních nástrojů (učíme se prožitkem)

Rozvíjíme naše pohybové dovednosti 

Výtvarná činnost vázaná k oslavě svátku Dne Země – práce s netradičním materiálem (pěna na holení)

   

Tematicky laděné aktivity

     

8.4. – 12.4. 2024  Naše kočka strakatá, měla čtyři koťata

Symbolem jara jsou mláďátka. Ať už ve volné přírodě, nebo v domácnosti. Tento týden jsme se  zaměřili na využití poznatků o domácích a hospodářských zvířatech. Toto téma je velmi poutavé a nabízí širokou škálu aktivit a činností, proto nás bude provázet ještě začátkem příštího týdne. Nejdříve jsme si vysvětlili, že mezi domácí zvířata nepatří jen mazlíčci, ale také ostatní druhy zvířat, která chováme pro hospodářský užitek. Zvířata jsme si na obrázcích pojmenovali, uvedli si jejich charakteristické znaky, popsali jejich vzhled, všímali si jejich jinakostí.  Objasnili jsme si pojmy samec x samice x mládě. Učili jsme se přiřazovat druhy, které patří do zvířecí rodinky. Prostřednictvím nové didaktické pomůcky jsme měli možnost procvičit logické myšlení, prostorovou orientaci, přiřazovat k určitému zvířeti vhodný prostor pro jejich žití. Zvířata jsme poznávali také podle zvuků, které jsme se pokusili napodobit. Dozvěděli jsme se spoustu užitečných rad v péči o domácí mazlíčky. A protože téměř u všech dětí je členem rodiny kočička, naučili jsme se o ní báseň, a stala se inspirací pro výtvarnou činnost. Náš blok propojíme na konci měsíce s exkurzí, kde děti budou získávat nové souvislosti v přítomnosti zvířat. Získané poznatky si ověříme  v praxi.  Cílem tohoto týdenního bloku bylo nejen seznámit děti se zvířaty, ale také poukázat na jejich užitečnost pro lidstvo.

Z nabídky činností:

Realizace výtvarné činnosti na téma: domácí zvířata – kočička

Děti zde měly možnost pracovat s netradičním materiálem – nafukovací balonek

Procvičena jemná motorika u papírového skládání – pejsek

   

Tematicky laděné aktivity

Literární činnosti – poslech a práce s pohádkou O koťátku, které zapomnělo mňoukat – za pomocí dramatizace pohádky se děti sblíží se zvířaty

 

Pracujeme s novou didaktickou pomůckou – procvičujeme logické myšlení a hledáme vhodný prostor pro zvířátka

2.4. . – 5.4. 2024   Vlaštovičky, vlaštovičky, povídalky, švitořičky

 

Nastalo období příletu stěhovavých ptáků, kteří na podzim pravidelně odlétají na jih za svou potravou. S vybraným ptactvem jsme se před odletem rozloučili. Tento týden jsme tyto opeřence vyhlíželi a rozšiřovali jsme si nové vědomosti z ptačího světa.  A co jsme se tento týden nového naučili? Za pomoci obrázků jsme zavzpomínali, které druhy ptactva jsou na cestě k nám, a které řadíme mezi stálé. Objasnili jsme si pojem teplá krajina a pracovali s globusem a obrázky. Připomněli jsme si, jak se k těmto druhům máme chovat, a pečovat o ně. Popsali jsme si jejich  stavbu, i jejich pokrytí těla. Učili jsme se, jaká je jejich potrava. Podle barevnosti jsme rozlišovali samečky od samiček. Popsali jsme si umístění a způsob jejich hnízdění, i následnou péči o vylíhnutá mláďata. Naučili jsme se tematicky zařazenou báseň Čáp doprovázenou   pohybovým doprovodem. Činnosti tohoto týdne byly postaveny tak, aby zábavnou a pestrou formou poskytovaly nové vědomosti o ptactvu, se kterými se v našich přírodních podmínkách můžeme setkat. Snažili jsme se nabídnout poznávání přírody v souvislostech a formou, která bude podněcovat zájem po poznávání.

Z nabídky činností:

Výtvarná činnost na téma: Jaro v přírodě

použití vodových barev + práce s lepidlem (zaměřeno na správné použití výtvarných pomůcek)

grafomotorická uvolňovací cvičení – ptačí hnízdo

Tematicky laděné aktivity

Pracujeme s obrázky, procvičujeme číselnou osu 1-5

Průpravné pohybové aktivity na zdokonalování  hrubé motoriky a pohybových dovedností